Nevíte si rady s Kotlíkovou dotací?

Nejste příznivcem vyplňování rozsáhlých formulářů pro podání žádosti?

Jsme tu pro Vás – nejenže Vám dodáme nový automatický kotel na biomasu či uhlí, tepelné čerpadlo nebo plynový kotel včetně montáže – zapojení, ale zajistíme pro Vás povinné přílohy k žádosti o kotlíkovou dotaci.

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Od roku 2015 jde o novou dotaci z Operačního programu Životní prostředí s jinými podmínkami pro fyzické osoby.

Středočeský kraj uvádí příručku pro žadatele dotace tohoto znění:

Základní předpoklady pro podání žádosti

Nutné předpoklady pro možnost získat dotaci:

 • Jsem fyzická osoba a jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, popř. bytové jednotky v  rodinném domě (dále jen RD), ve kterém chci realizovat výměnu kotle.
 • Rodinný dům je na listu vlastnictví zapsán jako „rodinný dům“ nebo „objekt k bydlení“ s číslem popisným. Má maximálně tři bytové jednotky, dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.
 • RD se nachází ve Středočeském kraji, v rodinném domě nemusím mít trvalý pobyt.
 • K vytápění objektu využívám „starý“ kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, nikoliv kamna, plynový či elektrický kotel nebo automatický kotel.
 • Do 15.7.2015 byl „starý“ kotel napojen na otopnou soustavu a komínové těleso, toto mohu doložit fotodokumentací.
 • „Starý“ kotel chci vyměnit za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel, který bude uveden v seznamu, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz
 • Jsem si vědom, že pokud chci vyměnit starý kotel za nízkoemisní zdroj tepla, musím provést jedno  z mikroopatření.
 • Mikroopatření nemusím provádět, pokud můj RD splňuje klasifikační třídu energetické náročnosti  budovy „C“ nebo jsem požádal o dotaci v Nová zelená úsporám.
 • Případní spoluvlastníci většinového podílu / manželka nebo manžel (v případě SJM) souhlasí s nákupem, instalací a provozováním nového zdroje vytápění v RD.
 • Přečetl jsem si znění výzvy a seznámil se s podmínkami daného dotačního programu.

Pokud splňujete výše uvedené základní předpoklady, máte s největší pravděpodobností možnost získat  finanční příspěvek z Programu výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 – 2018.

 

Postup podání žádosti:

 • Aktuální formulář žádosti společně s textem VÝZVY pro příslušný KRAJ a podmínkami dotačního programu naleznete na webových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. Tyto dokumenty si rovněž můžete vyžádat u pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje.
 • Pečlivě vyplňte jednotlivé kolonky formuláře žádosti včetně data a vlastnoručního podpisu. Formulář žádosti nijak neupravujte!
 • Nezapomeňte k formuláři přiložit všechny požadované dokumenty:
  • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost realizace mikroenergetických opatření, a to v souladu s textem výše uvedeného stanoviska s podpisem energetického specialisty.
  • Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu / používaných palivech.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
  • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
  • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
  • Pokud se nebude provádět mikroopatření, doložte průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) prokazující splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti). Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář žádosti včetně požadovaných příloh vložte do obálky, kterou pečlivě označíte slovy „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 – 2018“ Zalepenou obálku pak doručte do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí. Doručit žádost můžete osobně na podatelnu nebo zaslat na adresu Krajského úřadu SK. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností týkajících se vyplnění formuláře žádosti se obraťte na pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje.

Rádi Vám pomůžeme s vyplněním Vaší žádosti.

 

Příloha k žádosti

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

 • Napojení na otopnou soustavu
 • Napojení na komínové těleso
 • Celková konstrukce kotle (počet a umístění dvířek, ostatní prvky kotle)
 • Kotlikova dotace

 

Kontrola žádosti:

 • V případě nedostatků Vás Kraj vyzve k jejich odstranění.
 • Na odstranění nedostatků Vám kraj poskytne přiměřenou lhůtu.
 • Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace Vaší žádosti ukončena a žádost bude vyřazena z další administrace.

 

Akceptace žádosti:

 • Nebude-li Vaše žádost vykazovat nedostatky, tedy bude-li shledána jako kompletní a opodstatněná, obdržíte „VYROZUMĚNÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY“.
 • Na základě usnesení Rady Středočeského kraje dále obdržíte do 20 dnů veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace k podpisu.
 • V opačném případě obdržíte „VYROZUMĚNÍ O NEPOSKYTNUTÍ PODPORY“

 

Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu s programem.

 • Konečná platba bude poskytnuta na účet příjemce dotace po uzavření smlouvy a dodání následujících dokladů:
  • fotodokumentace odstranění starého a instalace nového kotle,
  • fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu,
  • potvrzení o likvidaci starého kotle,
  • účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (faktura s dokladem o zaplacení). Faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem projektu a vždy musí být opatřena originálním podpisem příjemce,
  • protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu,
  • kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje.
 • Zálohová platba ve výši 40 000 Kč bude poskytnuta na účet příjemce dotace po uzavření smlouvy a dodání zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla.
 • Zálohová faktura nesmí být nižší než zálohová platba.
 • Kompletní podklady musí být dodány v souladu se smlouvou (nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory).
 • Účetní doklad musí být vždy vystaven na jméno žadatele a obsahovat rozpis jednotlivých položek.

 

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory vzniklé od 15. 7. 2015, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového kotle na pevná paliva, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle, solární termické soustavy (nový zdroj vytápění musí být uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz). V případě, že nově instalované zařízení nebude v seznamu zapsané, nebude dotace vyplacena!
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikroenergetická“ opatření),
 • náklady na projektovou dokumentaci,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

 

Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu:

 • 70 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací kotle spalujícího pouze uhlí
 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)

 

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu jsou stanoveny ve výši 150 tis. Kč.

Náklady na „mikroenergetická“ opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

 

Za doložení všech požadovaných dokladů zodpovídá žadatel.

Finanční prostředky jsou vypláceny prostřednictvím bankovního převodu na Váš běžný účet do 30 dnů od podpisu smlouvy ze strany kraje.

 

Závěrečná doporučení pro žadatele:

 • Zvláštní pozornost věnujte fotodokumentaci stávajícího a posléze znehodnoceného kotle. Bez průkazné fotodokumentace nelze dotaci poskytnout.
 • Veškeré změny majetkoprávních vztahů k RD, ve kterém chcete provést výměnu starého kotle, vypořádejte před podáním žádosti nebo s nimi posečkejte a řešte je až po podpisu smlouvy.
 • Dokládání podkladů k podpisu smlouvy nenechávejte na poslední chvíli.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok, proto k ní, prosím, přistupujte jako k odměně za Vaši snahu zlepšit životní prostředí v ČR, a to i pro Vás a Vaše děti.