Revize kotlů

Povinné revize – kontroly kotlů od nás pro celou ČR

 • pomáháme uživatelům jejichž kotle nesplňují požadavky zákona o ovzduší s výměnou kotle na dotace

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20000 Kč. Poskytujeme kontroly na kotle značek OPOP, DAKON, ATMOS, VIADRUS, VIESSMANN, ROJEK, SLOKOV, EKOSCROLL – EKOGALVA výroba, GALMET, KOVOTHERM, ŽDB EMKA, BLAZE HARMONY a dalších kotlů (převážně polských) u kterých je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je ze zahraničí a nemá v České republice oficiální zastoupení – týká se to především polských kotlů a lokálních topidel s výměníkem (krbová vložka s výměníkem).

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle +420 777 77 20 95 

Po provedení revize dostanete zprávu o kontrole Vašeho kotle, čímž splníte zákonnou podmínku.

V rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

 • kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
 • kontrola jmenovitého výkonu kotle
 • kontrola emisní třídy kotle
 • kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 • Přívod spalovacího vzduchu, Roštová soustava, Spalovací komora, Zatápěcí klapka, Vstupní a čistící otvory

 

Přívod paliva, Vnější izolace

 • kontrola řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně
 • Řídící jednotka, Regulátor množství spalovacího vzduchu, Havarijní termostat, zařízení proti přetopení,
 • Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky
 • kontrola použitého palivo a způsob skladování paliva
 • kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulační nádoba
 • kontrola odvodu spalin a spalinové cesty: napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední
  revize spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

 • určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 • určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb.
 • určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 • určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 • určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobce zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

Následuje doporučení revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.

Naše topenářská společnost se zabývá i dodáním nových kotlů a tepelných čerpadel v rámci dotačních programů
Státního fondu životního prostředí tzv. Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám.

X